گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

سبک مینیمال (Minimalist)

خانه های مینیمالیستی عاری از هرگونه آشفتگی هستند ، فقط مواردی مانند نیمکت ، میز و وسایل روشنایی که به صورت عملکردی، ضروری هستند را، به نمایش می گذارند. فضای داخلی مینیمالیستی بر سادگی و شکوه کمتر تلاش متمرکز دارد . ماهیت هر چیز نه از طریق جزئیات ، بلکه از طریق متریال و مواد طبیعی و ذاتی  پدید می آید. اتاق ها تک رنگ هستند ، معمولاً دارای رنگ ها و خصوصیت های خنثی هستند. دیوارها فقط با یک یا دو قطعه تزئینی مانند بوم یا آینه دکور می شوند. تمام سطوح از آشپزخانه تا حمام باید با مبلمانی که دارای خطوط ساده و با جزئیات بسیار کم هستند ترکیب شوند ، و آنها اغلب به عنوان مبلمان کم جا طراحی میشوند و با باز شدن دو برابر مینیمالیسم معماری فلسفه و اصول زیبایی شناختی را براساس فضای خالی و عدم وجود تزیینات ارزیابی میکند. میشوند.