گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Specialized design and construction of Paldarium

طراحی و ساخت تخصصی پالداریوم

پالداریوم یک زیستگاه مصنوعی است که دارای هر دو عنصر آبزی و زمینی است - به عبارتی دیگر ، باید سطح خشکی و حجم آب قابل توجهی داشته باشد، شما می‌توانید طیف گسترده‌ای از محیط‌ها را در پالداریوم خود ایجاد کنید.

انتخاب اول

مشاهده نمونه کارهای ما در بخش پالداریوم

Specialized design and construction of Paldarium