گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Design and production of wooden products

طراحی و تولید مصنوعات چوبی

Scroll Down

این کمد دیواری دارای یک طراحی مدرن است. بهره گیری از درب های فلت به همراه دستگیره به درخواست کارفرما بوده است. سطح براق این کمد نور را منعکس کره و باعث بزرگتر جلوه کردن می شود.

کمد دیواری مدرن

سبک مـــــدرن در طراحی کمد دیواری
سبک مـــــدرن در طراحی کمد دیواری

مشاهده نمونه کارهای ما در بخش مصنوعات چوبی

Design and production of wooden products